top of page

PRIVACY EN BELEID

 

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de EU General Data Protection Regulation (GDPR), is:

 

Lerato Adventures PTY Ltd.

61 High Level Road

8005 Kaapstad

Zuid-Afrika


Email
hello@leratoadventures.com

Telefoon
+41 79 387 27 76 (Zwitserland)
+27 71 231 64 34 (Zuid-Afrika)

Algemene informatie

Op basis van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de regelgeving inzake gegevensbescherming van de Zwitserse Bondsstaat (Data Protection Act, DSG) heeft elke persoon recht op bescherming van zijn privacy en bescherming tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

In samenwerking met onze hostingproviders stellen wij alles in het werk om de databases zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.

 

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens in overeenstemming met de volgende beschrijving. Deze website kan over het algemeen zonder registratie worden bezocht. Daarbij worden gegevens zoals opgeroepen pagina's of namen van de opgeroepen pagina's geregistreerd.

Verwerking van persoonlijke gegevens
 

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een betrokkene is een persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. Verwerking omvat elke behandeling van persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, in het bijzonder de opslag, openbaarmaking, verwerving, verwijdering, opslag, wijziging, vernietiging en het gebruik van persoonsgegevens.

 

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Bovendien verwerken we persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende rechtsgrondslagen in verband met art. 6 (1) van de GDPR – voor zover en voor zover de EU GDPR van toepassing is:

Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een specifiek doel of specifieke doelen.

 • Uitvoering van contracten en precontractuele onderzoeken (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd.

 • Wettelijke verplichting (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) – Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

 • Bescherming van vitale belangen (Art. 6 (1) p. 1 lit. d. GDPR) – De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) – Verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

 • Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (Art. 9(2)(b) GDPR) – Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9(1) GDPR (bijv. gezondheidsgegevens, zoals de status van zwaar gehandicapte of etnische afkomst) van sollicitanten worden gevraagd zodat de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene de rechten kan uitoefenen die hem of haar toekomen op grond van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht en zijn of haar verplichtingen in dit verband kan nakomen, wordt de verwerking ervan uitgevoerd in overeenstemming met Art. 9 (2) lit. b. DSGVO. DSGVO, in het geval van de bescherming van vitale belangen van de aanvragers of andere personen op grond van Art. 9 para. 2 lit. c. DSGVO of ten behoeve van preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnostiek, zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector overeenkomstig Art. 9 para. 2 lit. h. DSGVO. In het geval van een communicatie van speciale categorieën gegevens op basis van vrijwillige toestemming, is de verwerking ervan gebaseerd op Art. 9 par. 2 lit. a. DSGVO.

Wij verwerken persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor het betreffende doel of de betreffende doelen. In het geval van bewaarverplichtingen op langere termijn als gevolg van wettelijke en andere verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, beperken we de verwerking dienovereenkomstig.

 

Relevante rechtsgrondslag

In overeenstemming met Art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet wordt vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6(1)(a) en Art. 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor het vervullen van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen en het beantwoorden van aanvragen is Art. 6(1)(b) DSGVO, de rechtsgrondslag voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is Art. 6(1)(c) DSGVO, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Art. 6(1)(f) DSGVO. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, is Art. 6 (1) (d) DSGVO als rechtsgrondslag.

 

Veiligheidsmaatregelen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wet, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden van optreden en de omvang van de bedreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

 

De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, het waarborgen van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. We hebben ook procedures ingesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, de verwijdering van gegevens en reacties op gegevenscompromissen te waarborgen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door het ontwerp van technologie en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.
 

Overdracht van persoonlijke gegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kunnen de gegevens worden overgedragen aan of bekendgemaakt aan andere instanties, bedrijven, juridisch zelfstandige organisatorische eenheden of personen. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen houden we ons aan de wettelijke vereisten en sluiten we met de ontvangers van uw gegevens passende contracten of overeenkomsten ter bescherming van uw gegevens.

 

Gegevensverwerking in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan andere personen, entiteiten of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte overdracht, verwerken wij de gegevens alleen in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

 

Privacybeleid voor cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een onlinedienst. Opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit taalinstellingen op een website, aanmeldstatus, een winkelwagentje of waar een video is bekeken. De term cookie omvat ook andere technologieën die dezelfde functies uitvoeren als cookies (bijv. waarbij gebruikersgegevens worden opgeslagen met behulp van pseudonieme online identificatoren, ook wel "gebruikers-ID's" genoemd).

 

De volgende soorten cookies en functies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.

 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. Zo kan bijvoorbeeld de aanmeldstatus worden opgeslagen of voorkeurscontent direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden kunnen in een dergelijke cookie worden opgeslagen.

 • First-party cookies: First-party cookies worden door onszelf ingesteld.

 • Third-party cookies (ook: cookies van derden): Third-party cookies worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derde partijen) om gebruikersinformatie te verwerken.

 • Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: Cookies kunnen absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijv. om aanmeldingen of andere gebruikersgegevens op te slaan of om veiligheidsredenen).

 • Cookies voor statistieken, marketing en personalisatie: Verder worden cookies meestal ook gebruikt in het kader van bereikmeting en wanneer de interesses of het gedrag van een gebruiker (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruiken van functies, enz.) op afzonderlijke websites worden opgeslagen in een gebruikersprofiel. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenkomt met hun mogelijke interesses. Deze procedure wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Voor zover wij cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen wij u hierover apart informeren in onze verklaring over gegevensbescherming of in het kader van het verkrijgen van toestemming.
   

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies is afhankelijk van de vraag of wij u om toestemming vragen. Als dit het geval is en u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens de gegeven toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in de bedrijfsvoering van ons online aanbod en de verbetering daarvan) of, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

 

Opslagperiode: Tenzij wij u expliciet informeren over de opslagperiode van permanente cookies (bijv. in het kader van een zogenaamde cookie opt-in), kunt u ervan uitgaan dat de opslagperiode maximaal twee jaar kan zijn.

 

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van het feit of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door middel van cookietechnologieën (gezamenlijk "opt-out" genoemd). In eerste instantie kunt u uw bezwaar kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies te deactiveren (waarbij dit ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken). U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden door middel van verschillende diensten, met name in het geval van tracking, via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. Daarnaast kunt u verdere instructies krijgen over hoe u bezwaar kunt maken in het kader van de informatie over de dienstverleners en de gebruikte cookies.

 

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Wij maken gebruik van een cookie toestemmingsbeheerprocedure waarin de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies, of voor de in de cookie toestemmingsbeheerprocedure genoemde verwerking en aanbieders, kan worden verkregen en beheerd en door gebruikers kan worden ingetrokken. De toestemmingsverklaring wordt opgeslagen om het verzoek niet te hoeven herhalen en om de toestemming te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke verplichting. De opslag kan plaatsvinden op de server en/of in een cookie (zogenaamde opt-in cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming te kunnen toewijzen aan een gebruiker of zijn apparaat. Onder voorbehoud van individuele informatie over de aanbieders van cookiebeheerdiensten, is de volgende informatie van toepassing: De duur van de opslag van de toestemming kan maximaal twee jaar zijn. Er wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners) en de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaat informatie, IP-adressen).

 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).

 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

 • Types of data processed: Usage data (e.g. web pages visited, interest in content, access times), meta/communication data (e.g. device information, IP addresses).

 • Data subjects: Users (e.g. website visitors, users of online services).

 • Legal basis: Consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Legitimate Interests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Privacybeleid voor SSL/TLS-codering

Deze website maakt gebruik van SSL/TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

 

Privacybeleid voor serverlogbestanden

De provider van deze website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 

 • Browsertype en browserversie

 • Gebruikt besturingssysteem

 • Referrer URL

 • Hostnaam van de computer die toegang heeft

 • Tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we ons bewust worden van specifieke aanwijzingen van onrechtmatig gebruik.

Diensten van derden

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Maps voor het insluiten van kaarten, Google Invisible reCAPTCHA voor bescherming tegen bots en spam en YouTube voor het insluiten van video's.

 

Deze diensten van het Amerikaanse Google LLC maken onder andere gebruik van cookies en als gevolg daarvan worden gegevens doorgegeven aan Google in de VS, hoewel we ervan uitgaan dat er in deze context geen persoonlijke tracking plaatsvindt uitsluitend door het gebruik van onze website.

 

Google heeft zich verplicht tot het waarborgen van een adequate gegevensbescherming in overeenstemming met het Amerikaans-Europese en het Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield.

 

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google. Google's privacy policy.

Privacybeleid voor contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt ingevuld, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

Privacybeleid voor nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op deze website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

 

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de "afmeldlink" in de nieuwsbrief.
 

Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht om bevestiging te vragen aan de websitebeheerder over de vraag of er persoonlijke gegevens over hem of haar worden verwerkt. Als u gebruik wilt maken van dit recht op bevestiging, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

 

Recht op informatie

Elke persoon die te maken krijgt met de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen van de beheerder van deze website over de persoonlijke gegevens die over hem of haar zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien kan informatie worden verstrekt over het volgende, indien van toepassing:

 

 • De doeleinden van de verwerking

 • De categorieën van verwerkte persoonsgegevens

 • De ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt

 • Indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen

 • Het bestaan van het recht om rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of het recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken

 • Het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

 • Als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

 

Bovendien heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de overdracht.

 

Als u gebruik wilt maken van dit recht op informatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om onverwijld onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, te laten rectificeren. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

 

Als u gebruik wilt maken van dit recht op rectificatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
 

Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de verantwoordelijke voor deze website te eisen dat de hem of haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 

 • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.

 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking

 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in het geval van direct marketing en gerelateerde profilering

 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen

 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die rechtstreeks aan een kind worden verstrekt

 

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en u de verwijdering van persoonsgegevens die door de beheerder van deze website zijn opgeslagen, wilt regelen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van deze website zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke persoon die te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.

 

Bovendien heeft de betrokkene het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks worden overgedragen van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet worden aangetast.

 

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die door de beheerder van deze website is aangesteld.

Recht op bezwaar

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke situatie.

 

De beheerder van deze website zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van deze website.

Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

 

Als u gebruik wilt maken van uw recht om uw toestemming in te trekken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van de diensten van Google Maps. Hierdoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken. Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoefte afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling www.google.en/intl/en/policies/privacy.

 

Privacybeleid voor Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Indien de beheerder van deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.

De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. Als u een Google-gebruikersaccount hebt, kunt u de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik uitschakelen in de instellingen onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

 

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "_anonymizeIp();" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen. Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Als de verzamelde gegevens over u gerelateerd zijn aan een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

 

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

 

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Google Analytics deactiveren.

 

U kunt het gebruik van Google Analytics ook voorkomen door op deze link te klikken: Google Analytics deactiveren. Hierdoor wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw gegevensdrager opgeslagen, die de verwerking van persoonlijke gegevens door Google Analytics verhindert. Houd er rekening mee dat als u alle cookies op uw eindapparaat verwijdert, deze opt-out-cookies ook worden verwijderd, d.w.z. dat u de opt-out-cookies opnieuw moet instellen als u deze vorm van gegevensverzameling wilt blijven voorkomen. De opt-out cookies worden per browser en computer/eindapparaat ingesteld en moeten daarom voor elke browser, computer of ander eindapparaat afzonderlijk worden geactiveerd.

Privacybeleid voor Facebook

Deze website maakt gebruik van functies van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's met Facebook-plug-ins oproept, wordt er een verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers tot stand gebracht. Daarbij worden al gegevens aan Facebook doorgegeven. Als u een Facebook-account hebt, kunnen deze gegevens daaraan worden gekoppeld. Als u niet wilt dat deze gegevens aan uw Facebook-account worden gekoppeld, log dan uit bij Facebook voordat u onze site bezoekt. Interacties, met name het gebruik van een commentaarfunctie of het klikken op een knop "Vind ik leuk" of "Delen", worden ook doorgegeven aan Facebook. Meer informatie vindt u op https://free.facebook.com/privacy/policy/
 

Privacybeleid voor Instagram

Op onze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

 

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram:

http://instagram.com/about/legal/privacy/

Privacybeleid voor LinkedIn

Wij gebruiken de marketingdiensten van het sociale netwerk LinkedIn van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn") binnen ons online aanbod. Deze maken gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om uw gebruik van de website te analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld het succes van onze advertenties meten en gebruikers producten tonen waarin ze eerder geïnteresseerd waren.

 

Er wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over het besturingssysteem, de browser, de website die u eerder hebt bezocht (referrer URL), welke websites de gebruiker heeft bezocht, op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

 

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt pseudoniem overgebracht naar een server van LinkedIn in de VS en daar opgeslagen. LinkedIn slaat dus niet de naam of het e-mailadres van de betreffende gebruiker op. De bovenvermelde gegevens worden enkel toegekend aan de persoon voor wie de cookie gegenereerd werd. Dit is niet van toepassing als de gebruiker LinkedIn heeft toegestaan om zonder pseudonimisering te verwerken of een LinkedIn account heeft.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens bij LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Wij gebruiken LinkedIn Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Alle LinkedIn bedrijven hebben de standaard contractuele clausules aangenomen om ervoor te zorgen dat het gegevensverkeer naar de VS en Singapore, dat nodig is voor de ontwikkeling, de implementatie en het onderhoud van de diensten, op een wettige manier plaatsvindt. Wanneer we gebruikers om toestemming vragen, is de wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 (1) lit. a DSGVO. Anders is de rechtsgrondslag voor het gebruik van LinkedIn Analytics Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

 

Informatie van de derde partij: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2 Ierland; Gebruikersovereenkomst en Privacybeleid.

Privacybeleid voor YouTube

Op deze website zijn functies van de service "YouTube" geïntegreerd. "YouTube" is eigendom van en wordt beheerd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, die de diensten in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland beheert.

 

Jouw juridische overeenkomst met "YouTube" bestaat uit de voorwaarden die worden beschreven op de volgende koppeling: https://www.youtube.com/static?gl=de&template=terms. Deze voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen jou en YouTube met betrekking tot jouw gebruik van de Services. Het privacybeleid van Google legt uit hoe YouTube jouw persoonlijke gegevens behandelt en beschermt wanneer je de service gebruikt.

 

Enquête-aap

We gebruiken SurveyMonkey voor klantenenquêtes. Als u deelneemt aan een enquête, worden de technische gegevens en de gegevens die u invoert overgedragen. Meer informatie vindt u hier: https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#respondents SurveyMonkey maakt gebruik van "cookies" (zie Cookies hiervoor) om te voorkomen dat u meerdere keren aan een enquête deelneemt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door SurveyMonkey opgeslagen op servers in de Verenigde Staten gedurende maximaal twee jaar. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van en deel te nemen aan enquêtes van SurveyMonkey stemt u in met de verwerking van gegevens over u door SurveyMonkey.

 

Sociale plugins

Social plugins We hebben share-knoppen van LinkedIn en Twitter (hierna "operators" genoemd) op onze websites geïntegreerd. Je herkent deze aan de woorden "share" of "twitter" en de beginletter of het logo van de betreffende exploitant. Door de integratie van de "share buttons" bieden wij u de mogelijkheid om rechtstreeks met de exploitanten te communiceren. De rechtsgrondslag voor de integratie van de deelknoppen is art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door de exploitanten worden verzameld, noch op het doel van de gegevensverwerking. De exploitant ontvangt en bewaart de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. Verder hebben we geen informatie over de opslagtermijnen en het tijdstip waarop de door de exploitant verzamelde gegevens worden gewist. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u contact opnemen met de desbetreffende exploitant.

Monday.com
Deze website maakt gebruik van Monday, een Werk OS. Het helpt ons efficiënter te werken en werkt samen met ons team in de hele organisatie om een duidelijk beeld te geven van al het werk in uitvoering. We slaan er klantgegevens in op, evenals kopieën van de paspoorten van onze klanten, die vertrouwelijk worden behandeld.

 

Wix

Deze website wordt verwerkt met behulp van Wix, dat gebruikmaakt van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken (zie hiervoor Cookies). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres).

Diensten van het agentschap

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften van de federale overheid (Data Protection Act, DSG) en de EU-DSGVO in het kader van onze contractuele diensten.

 

Daarbij verwerken we inventarisgegevens (bijv. stamgegevens van klanten, zoals namen of adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, enz.), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis), gebruiksgegevens en metagegevens (bijv. in het kader van het evalueren en meten van het succes van marketingmaatregelen). Tot de betrokkenen behoren onze klanten, geïnteresseerden en hun klanten, gebruikers, websitebezoekers of werknemers, evenals derden. Het doel van de verwerking is het leveren van contractuele diensten, facturering en onze klantenservice. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (contractuele diensten), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (analyse, statistieken, optimalisatie, veiligheidsmaatregelen). Wij verwerken gegevens die noodzakelijk zijn voor de rechtvaardiging en uitvoering van contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van de openbaarmaking ervan. Openbaarmaking aan externe partijen vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is in het kader van een bestelling. Bij de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens in het kader van een opdracht handelen wij in overeenstemming met de instructies van de klant en de wettelijke vereisten van de opdrachtverwerking volgens art. 28 DSGVO en verwerken we de gegevens niet voor andere doeleinden dan die welke in de bestelling zijn gespecificeerd.

 

We verwijderen de gegevens na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen. De noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt met onregelmatige tussenpozen beoordeeld. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen worden de gegevens na afloop verwijderd. In het geval van gegevens die ons door de klant zijn verstrekt in het kader van een opdracht, verwijderen we de gegevens in overeenstemming met de specificaties van de opdracht, in principe na afloop van de opdracht.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

We verwerken gegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften van de federale overheid (gegevensbeschermingswet, DSG) en de EU-DSGVO in het kader van administratieve taken en de organisatie van ons bedrijf, financiële boekhouding en naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken in het kader van het leveren van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn Art. 6 para. 1 lit. c. DSGVO, Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO. De verwerking heeft betrekking op klanten, geïnteresseerden, zakelijke partners en bezoekers van de website. Het doel van en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen voor het onderhouden van onze bedrijfsactiviteiten, het uitvoeren van onze taken en het leveren van onze diensten. Het wissen van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die in deze verwerkingsactiviteiten wordt genoemd.

 

In deze context maken we gegevens bekend aan of geven we deze door aan de belastingdienst, adviseurs, zoals belastingadviseurs of accountants, evenals andere honorariakantoren en betalingsdienstaanbieders.

 

Verder slaan we informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact met hen op te kunnen nemen. Deze gegevens, die meestal bedrijfsgerelateerd zijn, worden permanent opgeslagen.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website zijn onder andere tools van bedrijven uit de VS geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de betreffende bedrijven. We willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonlijke gegevens over te dragen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

 

Auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan de exploitant van deze website of aan de specifiek genoemde auteursrechthebbenden. Voor de reproductie van bestanden moet vooraf de schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden verkregen.

 

Iedereen die inbreuk maakt op het auteursrecht zonder toestemming van de respectieve auteursrechthebbende kan strafrechtelijk worden vervolgd en eventueel schadevergoeding eisen.

 

Algemene disclaimer

Alle informatie op onze website is zorgvuldig gecontroleerd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die we aanbieden actueel, correct en volledig is. Desondanks kan het optreden van fouten niet volledig worden uitgesloten, waardoor wij de volledigheid, juistheid en actualiteit van informatie, waaronder journalistieke en redactionele informatie, niet kunnen garanderen. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen.

 

De uitgever mag naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving teksten wijzigen of verwijderen en is niet verplicht de inhoud van deze website bij te werken. Gebruik van of toegang tot deze website is voor eigen risico van de bezoeker. De uitgever, zijn opdrachtgevers of partners zijn niet verantwoordelijk voor schade, zoals directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of bestraffende schade, die zou zijn veroorzaakt door het gebruik van deze website en aanvaarden bijgevolg geen aansprakelijkheid voor dergelijke schade.

 

De uitgever aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en beschikbaarheid van websites van derden die via externe links op deze website toegankelijk zijn. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn uitsluitend de beheerders ervan verantwoordelijk. De uitgever distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van derden die strafrechtelijk of civielrechtelijk relevant kan zijn of die de goede zeden kan aantasten.

 

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De actuele versie die op onze website is gepubliceerd, is van toepassing. Voor zover de gegevensbeschermingsverklaring deel uitmaakt van een overeenkomst met u, zullen wij u in het geval van een update per e-mail of op een andere geschikte manier informeren over de wijziging.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem direct contact op met de functionaris voor gegevensbescherming in onze organisatie die aan het begin van deze privacyverklaring staat vermeld.

 

Bron: SwissAnwalt, Juni 2023

bottom of page